Styrelsen

Kallaxhalvöns samfällighetsförening,  KSF

orgnr. 716465-8309

Styrelsen KSF

Styrelsens uppdrag är att:

1, Förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar.

2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper

3. Föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare

4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi

5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren.

6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter


I en samfällighet finns endast två beslutande församlingar - styrelsen och stämman.

Protokoll styrelsemöten

Kontaktuppgifter:

Ordförande:

Anita Byström

Aspviksvägen 15

975 95 Luleå

070-644 60 14, hem,

070-689 16 21 arb

anibys@gmail.com

Kassör:

Sven Öhman

Jaktviksvägen 51

975 95 Luleå

070-337 69 16

0920-640 86

svenhelena@bahnhof.se

Sekreterare

tillika vägmästare:

Patric Melin

Jaktviksvägen 43

072-2059057

patte.m@hotmail.com
Suppleant:

Tomas Patomella

Öströmsvägen 3

070-698 88 86

tomas@patomellatak.se

Suppleant:

Carina Klippmark

Aspviksvägen 17

070-175 75 90

klippmark@hotmail.com

Revisorer

Gudmund Andersson, s k

gudmund.andersson@gmail.com

Lennart Gradin

eva.mg@yahoo.com


Valberedning

Bo Nilsson

Sjöstråket 20

070-666 36 62

bossekallax@hotmail.se

Henrik Hjelm

Öströmsvägen 6

070-220 32 43