Historik

Historik

Fredagen den 22 november 1968 så påbörjades arbetet med att starta Kallaxhalvöns vägförening.Kallaxhalvöns samfällighetsförening registrerades den 15 mars 1991.

Föreningen förvaltar anläggningssamfälligheterna Kallax Ga: 14-24, bestående av anläggningarna1-IX och XI-XII, avseende vägar, grönområden och vattenledning tillkomna genom förrättningsbeslut 1990-11-23, Dnr BD9 8829.


Vid tillskapandet av gemensamhetsanläggningarna uppläts mark dels för vägar dels för grönområde varvid jämkningar av kvarterslinjer, ändringar av tomtutformningar enligt byggnadsplanen gjordes.En slutreglering av dessa marköverföringar genomfördes under 1996, ärendenr: FBDS 95 1262.


En stadgeändring, §§ 13 & 15, beslutades vid extra och ordinarie årsmöte 1993, vilken innebar att årsstämman fr.o.m. 1994 flyttade från maj till februari månad. Dessa ändringar har registrerats hosLantmäterimyndigheten 1993-06-29. Ytterligare en stadgeändring, § 13, fastställdes vid årsmötet 2003, vilken innebar att ordinarie stämma årligen ska hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Denna ändring har registrerats hos Lantmäterimyndigheten 2003-04-15.


År 2000 inköpte Samfällighetsföreningen del av fastigheten Kallax 1:7 genom avstyckning samt Kallax 1:40. Båda områdena utgör grönområden, Ga:23, inom Samfälligheten och är registrerade under beteckningen Kallax 1:40. Kostnaden inklusive lagfarts- och avstyckningskostnader uppgicktill kr 210 000 som fördelades på 169 fastigheter med en extra uttaxering på kr 1 250 per fastighet.År 2002 förvärvade Föreningen grönområdet Kallax 1:264 från fastighetsbolaget Kanske AB.Grönområdet överläts för en köpeskilling av kronor 1 (en) under förutsättning att Kanske AB fick göra en utbrytning av en tomt, Kallax 1:300. Markförvärvet utgör resterande gemensamt grönområde inom Ga:23 enligt förrättningsbeslutet, Lantmäterimyndigheten ärendenr: BD021083.


2003 tillkom ytterligare en fastighet genom klyvning av Kallax 1:92 i fastigheterna Kallax 1:298 och 1:299. Därefter tillkom Kallax 1:302-305 genom skiften av fastigheter med mer än en andel. Under 2005 tillkom en nybildad fastighet, Kallax 1:306, genom avstyckning från Kallax 1:7. Fastigheten gränsar till Kallax 1:107 och tillhör Ga 25, 27 och 28 enligt Lantmäterimyndighetens förrättning BD051187, Akt 25-F2005/545.


Styrelsen har under 2009 träffat överenskommelse om formellt inträde för blivande fastighetenKallax 1:312, vilken tidigare varit medlem som fastighet å Kallax 1:15.Vägar, Stigar & Nedsläpp


Stig mellan Kallax Strandväg och Småviltvägen iordningställdes 2007.Vid årsmötet 2009 behandlades en motion om upprustning av stigen efter stranden från Jaktviken mot Björnhällan. Uppdraget att inhämta offert för upprustning till naturstigsstandard lämnades till de närmast berörda Anläggningar. Något kostnadsförslag har under året inte nått styrelsen.Vägbelysning


Följande anläggning har enskilt ordnat vägbelysning: Anl V: Småviltvägen,Anl IV: Sjöstråket och Anl IX: Smiths väg. Anl VIII: Jaktviksvägarna har påbörjat ett vägbelysningsprojekt med ”gatlyktor” vid Jaktvikstjärn.Avtal tecknades i november 2007 mellan Anl IV och fastigheterna Kallax 1:114, 1:266, 1:269,1:271 och 1:283 rörande strömförsörjning till fem belysningsstolpar efter Sjöstråket. Uppgörelsen, som innebär att fastighetsägarna årligen ersätts med kr 400 vardera, har godkänts av Samhällighetsföreningens ordförande.Fortsättning kommer...