Start

KALLELSE till Årstämman 2023 

Kallelsen är utskickad 230306 men p g a strul med beställningen så kan det ha gått ut två kallelser, en med debiteringslängden och en utan. För kännedom så betalar föreningen endast för det kortare utskicket.

Du kommer att få en kod som du kan använda till att logga in på Vägfas där du kan se alla uppgifter som rör din fastighet samt dina avgifter. Instruktioner till detta finns i kallelsen.


Debiteringslängden kommer även att finnas tillgänglig att läsa på årsstämman 23 mars i Bygdegården.


Särskilda punkter vid Årsstämman 2023

 • Nytt system för medlemsregister. Föreningen har nytt system för medlemsregistret som också utgör grund för fakturering. Med denna kallelse medföljer en personlig kod som du loggar in med.
 1. Gå in på www.vagfas.se 
  1. Logga in på din sida med den personliga koden
  2. Välj ”Ändra kontaktuppgifter”
  3. Skriv in din e-post och telefonnummer
  4. Ange om du vill ha faktura med epost eller utskick på papper (15 kr/faktura)
  5. SPARA
 • Moms på avgifter. Skattemyndigheten har beslutat om momsredovisning för samfälligheter. Föreningen är momsregistrerad fr o m 230101, se §13.
 • Uppdatering grönområdesplan. Se styrelsens proposition bilaga 5.

 


Nytt protokoll

från senaste styrelsemötet 8 februari finns nu att läsa. Du hittar det under fliken Styrelsen.


Välkommen till ett nytt år i Kallax samfällighetsförening!

Särskilt välkommen till alla nya fastighetsägare. Jag hoppas det ska bli ett fortsatt bra år för föreningen. Det uppstår alltid nya frågor som behöver lösas och med dialog och engagemang så brukar det mesta fixa sig.

Vi kan inte påverka världsläget men vi kan alla bidra till en god stämning med trevliga och konstruktiva kontakter och möten.


I år har våra ombud tampats med vattenläckor och förbättring av vägarna. Tack vare snabba insatser och välvilliga entreprenörer så stoppades stora vattenläckage relativt snabbt på anläggning 12.

Hyvlingen av vägarna var mycket uppskattad och har gett bra resultat och det arbetet fortsätter på alla vägar som tackat ja till det.

Tack vare bra tips kunde vi knyta till oss en utmärkt entreprenör för röjning av sly. Stora eftersatta områden är nu åtgärdade och arbetet fortsätter kommande år.


Moms för samfälligheter är beslutat att införas från januari 2022 av Skatteverket men överklagats och förvaltningsrätten tar beslut i februari-mars 2023. Vi tror att vi kommer att bli tvungna att betala moms som tyvärr kommer att fördyra föreningsavgiften. Vi förbereder oss för det. Mer information så snart beslut tagits.

GDPR är också något som vi behöver bli bättre och tydligare med. Mer om det vid årsstämman.


Vi förebereder också för effektivisering och digitalisering av ekonomi och fakturahantering. Du som vill ha pappersfaktura kommer att få det även i framtiden. Mer om detta och momsen på årsstämman i slutet av mars 2023.


Du är alltid välkommen att höra av dig till mig eller övriga i styrelsen om du har frågor, synpunkter eller funderingar. Kontaktuppgifter hittar du här under fliken för Styrelsen.


Hälsningar


Anita Byström, ordförande KSF


Kommande möten


 • Ordinarie årsstämma torsdag 23 mars 2023
  kl 18.30 i Bygegården, Kallax.Rutiner för GDPR

Samfällighetens rutiner för GDPR hittar du här.

Vi bekämpar invasiva arter på vårt område

På årsstämman i mars 2022 samt i samråds- och styrelsemöten har vi diskuterat hur vi ska bekämpa de invasiva arter som finns inom vår samfällighet.


De invasiva arter vi hittat på vår översyn är i huvudsak lupiner och jättebalsamin. Är du intresserad av att veta mer och hjälpa till så kontakta Katarina Gulliksson, styrelsen@kallaxhalvon.se


Länk till Länstyrelsens information.

Länk till Naturvårdsverkets information.


Trädfällning på föreningens mark

 

Trädfällning ska ske enligt följande rutiner. Beslut vid Årsstämman 2017:

”Stämman beslutar att för att fällning av träd på föreningens mark ska få ske ska följande vara uppfyllt:

1.Berörd anläggning ska ha tagit ett gemensamt anläggningsbeslut som protokollförts.

2.Fällningen ska följa skogsvårdsplanen.

3.Styrelsen ska bifalla beslutet.


Vattenpolicy för Anl 12 samt information om anläggningen hittar du här.