Hem

Kallaxhalvöns samfällighetsförening,  KSF

orgnr. 716465-8309


Smiths väg feb 2020.


Här hittar du information om vad som händer i föreningen, möten, protokoll med mera från årsstämma, styrelsemöten, samrådsmöten och anläggningar, se flikar ovan. Du hittar även en del historik om föreningen samt kontaktpersoner till styrelseledamöter och anläggningsombud.

Har du synpunkter, frågor  eller något annat att säga styrelsen eller anläggningsombud så hittar du namn och kontaktuppgifter under respektive flik, Styrelse och Anläggningarna.

Välkommen till KSF!

Årsstämman genomförs enligt utskickad kallelse, se nedan

 • Den som vill protestera mot att vi genomför mötet kan mejla till Anita Byström, ordförande, anibys@gmail.com
 • Vi ordnar i lokalen så att vi inte sitter för tätt m m.
 • Inget fika denna gång.
 • Kort och effektivt möte.
 • Du som ej vill/kan delta utnyttja gärna fullmakten om du har någon annan som kan gå i ditt ställe.
 • Anl 12 kommer skicka ut särskild information angående investeringarna i byggnad och anläggning samt en kallelse till möte inom anl 12 längre fram

 

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA

Torsdag 26 mars 2020 kl 18.30

Bygdegården, Kallax


Skriftlig kallelse med alla handlingar skickas ut senast 10 dagar innan årsstämman.  


Förslag till Dagordning

       vid Kallaxhalvöns samfällighetsförenings årsstämma 2020

 • 1 Årsmötets öppnande
 • 2 Val av ordförande för stämman
 • 3 Val av sekreterare för stämman
 • 4 Mötets behöriga utlysning
 • 5 Upprättande av röstlängd
 • 6 Fastställande av dagordning
 • 7 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 • 8 Verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse för 2019
 • 9 Ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2019
 • 10 Framställning från styrelsen eller motioner från
  medlemmar
 • 11 Förslag att godkänna 2014 års debiteringslängds totalbelopp med förfallodag 140430 samt att godkänna budget för 2014.
 • 12 Förslag att godkänna 2016 års debiteringslängds totalbelopp med förfallodag 160430 samt att godkänna budget för 2016.
 • 13 Styrelsens förslag till verksamhetsplan inklusive förslag till
  ersättning till styrelse och revisorer samt förslag till debiteringslängd och budget för 2020.
 • 14 Val av ordförande för 1 år
 • 15 Val av 2 ledamöter för 2 år, val av 2 ledamöter för 1 år samt val av vägmästare
 • 16 Val av två suppleanter för 1 år
 • 17 Val av två revisorer för 1 år
 • 18 Val av valberedning för 1 år
 • 19 Information om investeringsbeslut vid Anl 12 Vattenverket.
 • 20 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls
  tillgängligt
 • 21 Avslutning


Styrelsen KSF


KALLELSE STYRELSEMÖTE

TID: Sön 15 mars 18.00

PLATS: Bygdegården Kallax


AGENDA

 • Genomgång offerter och handlingar för investering/renovering av Anl 12 Vattenverket. (Tomas Hansson, Tage Granström, anläggningsombud för anl 12, deltar i denna punkt)
 • Föregående möte
 • Ansökan om deponi av muddringsmassor, Jaktviken
 • Utbildning Riksförbundet Enskilda vägar
 • Inför årsstämman
 • Övriga frågor


KALLELSE styrelsemöte

TID: Onsdag 11 dec kl 18.30

PLATS: Bygdegården, Kallax

 

AGENDA

 • Föregående möte
 • Inkomna skrivelser och motioner
 • Fördelning arbetsuppgifter inför årsstämman
 • Investering i Anl 12, byggnad och utrustning
 • Övriga frågor

 

KALLELSE TILL MÖTE I ANL 12 VATTENVERKET, KSF

 

TID: Torsdag 3 okt kl 18.30

PLATS: Bygdegården, Kallax

 

AGENDA

 • Föregående möte
 • Svar från REVs jurist
 • Val av nya anläggningsombud för anl 12
 • Eventuella inkomna offerter
 • Övriga frågor

 

Välkommen!

 

Kallelsen läggs på hemsidan samt sätts upp på anslagstavlorna vid Kallax Strandväg och Björnhällevägen.

 

Anita, Sven, Patric, Tomas och Carina

Styrelsen Kallaxhalvöns samfällighetsförening


 

KALLELSE STYRELSEMÖTE

TID: Tis 17 sept kl 18.30

PLATS: Aspviksvägen 15, Kallax


AGENDA

 1. Föregående möte
 2. Inkomna protokoll, skrivelser m m
 3. Anl 12 Vattenverket – svar från jurist vid REV (Riksorganisationen för enskilda vägar)
 4. Höstens möten
 5. Övriga frågor


Välkommen!


KALLELSE MÖTE ANL 12

AGENDA

Information om och dialog kring Anl 12.

 • Avgiftshöjningen
 • Behov av investeringar och prioriteringar
 • Övriga frågor

 

Välkommen!

Styrelsen, anläggningsombud för Anl12

 

Fika serveras förstås.

  

Kallelsen sätts upp på anslagstavlan vid brevlådorna samt läggas på hemsidan. Vänligen sprid till medlemmar i Anl 12.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


KALLELSE SAMRÅDSMÖTE

TID: Ons 15 maj kl 18.00

PLATS: Bygdegården, Kallax


AGENDA

 • Ekonomi
 • Vägarna
 • Övriga frågor


Fika serveras.


Välkommen!

Styrelsen


KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA

Torsdag 21 mars 2019 kl 18.00

Bygdegården, Kallax


Kallelse till stämman är utskickad till samtliga fastighetsägare. Kallelsen skickas till första namnet som är registrerat på fastigheten.


Förslag till Dagordning

       vid Kallaxhalvöns samfällighetsförenings årsstämma 2019

 • 1 Årsmötets öppnande
 • 2 Val av ordförande för stämman
 • 3 Val av sekreterare för stämman
 • 4 Mötets behöriga utlysning
 • 5 Upprättande av röstlängd
 • 6 Fastställande av dagordning
 • 7 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 • 8 Verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse för 2018
 • 9 Ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2018
 • 10 Framställning från styrelsen eller motioner från
  medlemmar
 • 11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan inklusive förslag till
  ersättning till styrelse och revisorer samt förslag till debiteringslängd för 2019
 • 12 Styrelsens förslag till budget för 2019
 • 13 Val av ordförande för 1 år
 • 14 Val av ledamot för 2 år tillika vägmästare
 • 15 Val av två suppleanter för 1 år
 • 16 Val av två revisorer för 1 år
 • 17 Val av valberedning för 1 år
 • 18 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 • 19 AvslutningVattnet på Anl 12

är ok men fortfarande viktigt att alla kollar sin fastighet så att de inte finns någon läcka p g a det höga tryck som uppstod i helgen.

Uppdaterat 190113

 

Risk för vattenläckor på Anl 12

 

Vänligen kolla dina kranar, anslutningar och varmvattenberedare så att det inte finns något vattenläckage. Vi har haft ett övertryck i vattenverket och en säkerhetsventil är trasig. Problemet åtgärdas under dagen men viktigt att du kollar ditt vatten.

 

OBS! Detta gäller endast de som är anslutna till vattenverket anl 12.

 

KALLELSE STYRELSEMÖTE KSF

Tid: Tis 11 dec kl 18.30

Plats: Aspviksvägen 15, Kallax

 

Agenda

 • Föregående möte
 • Från anläggningar, protokoll, motioner etc
 • Ekonomi
 • Inför årsmötet 2019
 • Övriga frågor
 • - Solanderleden, fråga till anl 8
 • - Mer?

 

 

 

Vattningsförbudet hävt!

Nu är vattennivån återställd i Anl 12 och vattnings-förbudet är upphävt.

 

Styrelsemötet 180726

Protokollet hittar du under fliken Styrelsen.

 

Kallelse till samrådsmöte

Torsdag 14 juni 18.00 i Bygdegården

 

AGENDA

 • Föregående protokoll
 • Hyvling och dikning av vägar
 • Röjning grönområden
 • Vattenförsörjningen anl 12 och 13
 • GDPR – information
 • Övriga frågor

 

Vänligen meddela om du inte kommer.

Fika serveras såklart!

 

VÄLKOMMEN!

Anita, Sven och Patric

 

KALLELSE styrelsemöte 14 juni i direkt anslutning till samrådsmötet.

 

Ny ordförande i föreningen

Tidigare ordförande Bo Nilsson avtackades och till ny ordförande valdes Anita Byström. Ny ledamot till styrelsen är Patric Melin, tidigare suppleant. Patric valdes även som vägmästare för ännu ett år. Nya suppelanter är Tomas Patomella och Carina Klippmark.

 

 

ÅRSSTÄMMAN 2017

Senaste årsstämman innebar inga förändringar i styrelsen men två suppleanter samt ny vägmästare valdes. Under de senaste åren har vi endast haft en suppleant.

Valberedningen fortsätter sitt arbete 2018 och revisorerna likaså.

 

En motion om återställande av badstranden i Jaktviken behandlades liksom en proposition från styrelsen.

 

Beslut av stämman att anläggningsombuden ska skriva riktiga protokoll från anläggningsmöten samt att ange vem som ska ha arbetsavdrag och vem som inte ska ha det. Även en uppmaning rörande fakturor och utlägg från anläggningarna beslutades på stämman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nya anläggningsombud för Anl 12 Vattenverket

 

Tomas Hansson och Tage Granström är nya anläggnings-ombud för anl 12 Vattenverket.

Kontaktuppgifter till samtliga ombud hittar du här.Trädfällning

- på föreningens mark

 

Trädfällning ska ske enligt följande rutiner. Beslut vid Årsstämman 2017:

”Stämman beslutar att för att fällning av träd på föreningens mark ska få ske ska följande vara uppfyllt:

1.Berörd anläggning ska ha tagit ett gemensamt anläggningsbeslut som protokollförts.

2.Fällningen ska följa skogsvårdsplanen.

3.Styrelsen ska bifalla beslutet.”

 

Information anl 12 Vattenverket

Vattenverket försörjer mer än 100 personer med vatten per dygn vilket innebär hårt slitage på nuvarande utrustning. Pumphuset behöver åtgärdas. Vattenförsörjningen samt kvaliteten på vattnet måste säkras. Dessa investeringar och kommande högre krav på vattenkvalitet innebär att avgifterna kommer att höjas, läs mer i styrelseprotokollete 180726 samt i kommande protokoll från årsmötet för anl 12.

 

GDPR Information

Samfälligheten lagrar följande personuppgifter om medlemmarna:

Namn och adress samt fastighetsbeteckning. Detta för att kunna skicka ut kallelser till årsmöte, faktura för avgiften till föreningen samt ev annan nödvändig  information till fastighetsägaren. Uppgifterna hanteras även av nrj Ekonomikonsult som sköter bokföring och bokslut för föreningen samt skickar ut faktura för årsavgiften.

 

Som medlem i samfälligheten har du rätt att:

 • få tillgång till dina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga (gäller inte debiteringslängd och medlemsregister så länge du äger fastighet i samfälligheten)
 • få veta hur länge föreningen kommer att lagra personuppgifterna
 • lämna in klagomål till Datainspektionen.

Styrelsen är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter till styrelsen finns under fliken Styrelse.

 

Mer information hittar du hos Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/

 


 

 

 Anita Byström, Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr 716465-8309