Start

Extrastämma i höst 2022

Vi behöver modernisera och uppdatera föreningens stadgar så att vi bland annat kan digitalisera faktureringsrutinerna.

Vi kommer därför att kalla till extrastämma under hösten 2022.


Anita Byström, ordförande KSF


Minnesanteckningar från Vattenverket anl 12 möte hittar du här.


Slyröjning på samfälligheten 


Slyröjning pågår för fullt enligt tidigare stämmobeslut. Vi kommer att fortsätta röjningen utifrån önskemål och befintlig budget för grönområden. 

Styrelsen är mycket nöjd med arbetet och har för avsikt att fortsätta anlita samma entreprenör för röjning för kommande år.


Har du frågor eller funderingar om kommande behov så kontakta vår kassör, Bengt Jakobsson, se kontaktuppgifter under styrelsefliken.


Anita Byström, ordförande KSFSlyröjning på samfälligheten startade 12 aug 2022


För kännedom så har styrelsen nu fått tag i en entreprenör som åtagit sig att röja sly på samfälligheten.


Styrelsen beslutade igår, 9 aug, på ett extra styrelsemöte att anlita firman HSG Norrbotten AB att starta röjningen.

Undertecknad samt kassör Bengt Jakobsson har ett första möte med entreprenören och startar arbetet på fredag 12 aug.


Röjningsarbetet kommer att prioriteras utifrån tidigare stämmobeslut från 2016 till 2021, se sammanställning nedan. När de prioriterade områdena är klara tar vi ställning till hur och om arbetet ska fortsätta under hösten, utifrån budget och behov.


--> Återkoppla eventuella synpunkter/behov av röjning till styrelsen@kallaxhalvon.se ,tack.


Hälsningar

Anita Byström

ordf KSF


Grönområden genomgång 2022


2017 GRÖNOMRÅDEN

Slyrensning av strandområde mellan Öströmsvägen och Sjöstråket samt Aspviksvägen och Björnhällevägen skulle ha skett 2016 enligt grönområdesplanen. Fastighetsägarna vid Aspviksvägen meddelar styrelsen om de vill röja själva alternativt att extern entreprenör anlitas.

Området längs ut på Näsudden, på vägens västra sida samt området från sluttningen vid vattenverket, anl 12, mot infart Svedjebergsvägen ska röjas till två meters förband. Extern entreprenör anlitas.


2018 GRÖNOMRÅDEN

Slyrensning av strandområde närmast Öströmsvägen samt Aspviksvägen från Björnhällevägen ska ske. Området från Näsudden, på vägens västra sida samt området från sluttningen vid vattenverket, anl 12, mot infart Svedjebergsvägen ska röjas till två meters förband. Extern entreprenör anlitas.

2019 GRÖNOMRÅDEN

Slyrensning av strandområde närmast Öströmsvägen samt Aspviksvägen från

Björnhällevägen ska ske. Området från Näsudden, på vägens västra sida samt området från sluttningen vid vattenverket, anl 12, mot infart Svedjebergsvägen ska röjas till två meters förband. Extern entreprenör anlitas.

2020 GRÖNOMRÅDEN

Fortsatt röjning av igenväxta ängar vid Sjöstråket och Öströmsvägen kommer att ske. Extern entreprenör anlitas.

2021 Grönområden

Fortsatt röjning av igenväxta strandängar vid Björnhällevägen - Aspviksvägen. Extern entreprenör anlitas.Kommande möten i föreningen:

  • Styrelsemöte 19 okt samt 27 okt
  • Nästa samordningsmöte (möte med samtliga anläggingsombud) sker 27 oktober 2022.


Vi bekämpar invasiva arter på vårt område

På senaste årsstämma, samråds- och styrelsemöten har vi diskuterat hur vi ska bekämpa de invasiva arter som finns inom vår samfällighet.


De invasiva arter vi hittat på vår översyn är i huvudsak lupiner och jättebalsamin. Är du intresserad av att veta mer och hjälpa till så kontakta Katarina Gulliksson, styrelsen@kallaxhalvon.se


Länk till Länstyrelsens information.

Länk till Naturvårdsverkets information.


Trädfällning på föreningens mark

 

Trädfällning ska ske enligt följande rutiner. Beslut vid Årsstämman 2017:

”Stämman beslutar att för att fällning av träd på föreningens mark ska få ske ska följande vara uppfyllt:

1.Berörd anläggning ska ha tagit ett gemensamt anläggningsbeslut som protokollförts.

2.Fällningen ska följa skogsvårdsplanen.

3.Styrelsen ska bifalla beslutet.


Vattenpolicy för Anl 12 samt information om anläggningen hittar du här.