Styrelsen

Kallaxhalvöns samfällighetsförening, KSF

orgnr. 716465-8309

Styrelsen KSF

Styrelsens uppdrag är att:

1, Förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar.

2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper

3. Föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare

4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi

5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren.

6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter

 

 

Protokoll styrelsemöten

Kontaktuppgifter:

Ordförande:

Bo Nilsson

Sjöstråket 20

975 95 Luleå

070-666 36 62

bossekallax@hotmail.se

Sekreterare:

Anita Byström

Aspviksvägen 15

975 95 Luleå

070-644 60 14, hem,

070-689 16 21 arb

anibys@gmail.com

Kassör:

Sven Öhman

Jaktviksvägen 51

975 95 Luleå

070-337 69 16

0920-640 86

Revisorer

Gudmund Andersson, s k

gudmund.andersson@gmail.com

Lennart Gradin

eva.mg@yahoo.com

 

Valberedning

Thomas Patomella

Hans Sandberg

Henrik Hjelm

 

 

 

Suppleant tillika vägmästare:

Patric Melin

Jaktviksvägen 43

072-2059057

patte.m@hotmail.com

Suppleant:

Göran Uusitalo

Birkarlsvägen 31

981 91 Jukkasjärvi

070-566 50 51

goran@svenskawip.se